Aktuellt

Månadens aktivitet: 

Pågående projekt:


                                     Enterprise Europe Network
eenloggautantext 
Välkommen till det europeiska nätverket Enterprise Europe Network. I Sverige finns 15 regionala kontor som erbjuder företagare:
- information och rådgivning om EU-regler, internationalisering,
EU-finansiering.

- förmedling av internationella affärskontakter, främst inom EU.
- service vid teknik- och forskningssamarbete.
I Västernorrland/Jämtland är LänsTekniskt Centrum Kramfors, LTCK, och ALMI Företagspartner Mitt AB Era representanter för detta nätverk. Kontakta oss gärna för frågor och rådgivning om möjligheter till internationella affärer.
LTCK: Lars Holmberg,      0612-139 00        Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
ALMI:   Maria Wallner,       060-163573         Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
ALMI:   Anders Karlsson,  063-571111         Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa denlogo-black_srr
Safety and Rescue Region, SRR.
I Västernorrland har Länsstyrelsen tagit initiativet till att skapa nätverket Safety and Rescue Region. Nätverket består av företag, myndigheter och organisationer som arbetar inom områder Säkerhet och Räddning. LänsTekniskt Centrum Kramfors är en del av detta nätverk och sitter även med i dess styrgrupp. Kontakta Lars Holmberg för ytterligare information.Ådalsproduktion
är ett nätverk av  företag som främst arbetar med legoproduktion, men även egna produkter. De samlade resurserna är även anpassade för att utföra systemleveranser. Nätverkets fördelar utnyttjas effektivt i bl.a. gemensamma kvalitets satsningar, samordnade frakt och leverantörs avtal. 

Ådalsproduktion är ett projekt som tidigare avslutats, men är nu under uppstart igen. Vi hoppas att inom den närmaste tiden komma med ytterligare informaton om projektets framtid. Kontakta    Lars Holmberg , 0612-13900, för ytterligare information.

Genomförda projekt

botnia_adalBotniabanan.Näringslivet längs Botniabanan & Ådalsbanan är mångsidigt och omfattande. Här finns kunskap och kapacitet att leverera många av de produkter och tjänster som efterfrågas i samband med byggandet av banorna.
I projektet arbetar LTCK huvudsakligen med administration av databasen Botnialeverantorer.se
För registrering i databasen kontakta Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den


sedeSecurity and Defence, SeDe
SeDe är ett tematiskt nätverk inom Enterprise Europe Network med inriktning mot företag inom sektorn säkerhet, räddning och försvar. SeDe gruppen består av nationella nätverk från tio länder inom Europa och stödjs av EU Kommisionen. Kommisionen har avsatt stora pengar 
i sjunde Ramprogrammet inom området Security.
Vi i nätverket arbetar med att förmedla komtakter mellan företag i de olika medlemsländerna, ordna konferenser och seminarier samt är behjälpliga med företags kontakter och besök. Kontakta Lars Holmberg för ytterligare information.


IRC, Innovation Relay Center, är ett nätverk som finns i hela Europa samt Israel, som hjälper dig som företagare, innovatör eller forskare att hitta europeiska samarbetspartners för ny teknik, nya produkter och metoder. Vi brukar prata om teknikimport och teknikexport. Målgruppen är företrädesvis små och medelstora företag, men också forskare och personal vid universitet och forskningsinstitut, teknikcentra och större företag.


Reg - IT Inland Västernorrland har syftet att ge ökade kunskaper om modern informationsteknik och dess användning. Reg - IT är ett NUTEK program som vänder sig till företag inom stödområde A. Reg - IT skall leda till ökad användning av IT och därigenom stärka företagens konkurrenskraft på en regional, nationell eller internationell marknad.Plastringen, ett nätverk för plastföretag i Västernorrland. Plastringens verksamhetsområden är teknik-, metod-, marknadsutveckling samt kompetensspridning bland anslutna företag. Gruppen består av expansiva företag som har produktion inom områdena komposit, termoplast, formar, verktygskonstruktion och produktutveckling. Totalt har gruppens företag 360 anställda.Projekt QINORR "Att öppna den Norrländska basindustrin för fler kvinnor" är en förstudie, som pågår till sista augusti 2003, med medel från NUTEK, Västerbottens och Västernorrlands länsstyrelser samt Länsarbetsnämnden. Prjektet riktar sig till båda länen och skall bl.a. mynna i en ansökan till EU om medel för huvudprojektet. Syftet är att hitta vägar för att öppna den Norrländska basindustrin för fler kvinnor. Med basindustri menas här skogs-, verkstads- och gruvindustrin. 
LänsTekniskt Centrum i Kramfors är projektägare och projektledaren Carin Sellgren driver QINORR från Örnsköldsvik. 


  
   
Målet med projektet "Tekniköverföring via Webben" är att utveckla och demonstrera en ny metodik som understödjer tekniköverföring. 
   


B2B är ett projekt med syftet att introducera e-handel, främst "business to business" med inriktning mot mindre företag i Ådalen. Projektet anordnar seminarier och gör direkta insatser i företag för att initiera införande av e-handelssystem.
    
Elektroniska affärer är ett nytt och snabbt växande område som på sikt förväntas förändra vårt sätt att göra affärer från grunden. Projekt Virtuell Marknadsutveckling arbetar med att sprida information och kunnande om detta till länets företag. Projektet ansvarar också för den virtuella marknadsplatsen YWEB. Vilken bl.a. tillhandahåller en billig e-butikslösning till länsföretag.Projekt Brytpunktsdistibution skapade ett samverkansnätverk för export- och importfrakter. Syftet var att skapa transportmässiga fördelar för Mellannorrländska företag att agera på lika villkor som sina konkurrenter etablerade ute på den Europeiska marknaden, genom: ökad frekvens, ökad leveranssäkerhet, sänkta fraktkostnader samt minskad miljöpåverkan. 
 


Kvalitetsprojektet som bedrivits vid LTCK har sitt ursprung i det marknadsföringsprojekt  ÅDALS Produktion, som startades 1997. Totalt medverkade 14 företag, dessa delades upp i två grupper med var sin projektledare. Efter detta projekt fortsatte kvalitetsarbetet med ett samverkansprojekt för företagen som deltagit. Projektet innebar att företagen skulle få hjälp med att införa och trimma sina  kvalitetssystem tillsammans.  En projektledare höll ihop projektet och arrangerade träffar. samtidigt fick företagen  support i sitt enskilda kvalitetsarbete. Alla företag som medverkat i projekten har fungerande kvalitetssystem och arbetar aktivt med dessa.


 Projektet Komma igång med e-handel arbetar för att ett antal länsföretag skall starta egna webbplatser och e-handelslösningar. Detta  sker genom utbildning och handledning.